RAYNET CRM API (2.0.0)

Download OpenAPI specification:Download

Cloud CRM REST API je programové rozhraní systému RAYNET CRM, které umožňuje pracovat s daty uvnitř CRM z aplikací třetích stran. Komunikace probíhá standardním protokolem HTTP s ohledem na REST principy.

Připojení k RAYNET CRM

Komunikačním protokolem je HTTP, proto je možné použít libovolnou aplikaci nebo knihovnu, která tento protokol podporuje. Pro demonstraci bude využita aplikace curl. Alternativou je například add-on Talend API Tester do prohlížeče Google Chrome. Přístup je zabezpečen pomocí basic authentication (uživatelským jménem a API klíčem) a šifrován protokolem TLSv1.2 a vyšším (HTTPS) pro zajištění maximální bezpečnosti. V hlavičce požadavku je nutné zaslat název Vaší instance (např. moje-crm).

 curl -X GET -u 'uzivatel:api-klic' -H 'X-Instance-Name: moje-crm' 'https://app.raynet.cz/api/v2/company/'

Datové typy

Hodnoty jednotlivých atributů v systému RAYNET CRM jsou tvořeny několika základními datovými typy:

 • Řetězec - Textová hodnota.

 • Číslo - Číselná hodnota. V závislosti na kontextu se může jednat buď o číslo celé nebo o číslo desetinné. V desetinných číslech se používá desetinná tečka.

 • Pravdivostní hodnota - Hodnota ANO/NE. Pro hodnotu ANO lze využít true, on, yes a 1; pro hodnotu NE pak false, off, no a 0.

 • Datum - Datum jako řetězec ve formátu yyyy-MM-dd.

 • Datum a čas - Datum a čas jako řetězec ve formátu yyyy-MM-dd HH:mm. Akceptovány jsou také datum a čas ve formátu ISO8601 (např. 2022-01-01T12:00:00.000+01:00).

 • Reference - Datový typ reference odkazuje na jiný záznam v systému RAYNET CRM. V příchozích datech je reference mapou (JavaScriptový objektem), která obsahuje klíče:

  • id - Identifikátor referencovaného záznamu.

Datum a čas

Datum a čas jako řetězec ve formátu yyyy-MM-dd HH:mm je v časové zóně uživatele, přes kterého jsou API požadavky realizovány. Pro filtrování a zápis (PUT, POST) je možné využít oba formáty (yyyy-MM-dd HH:mm, ISO8601).

V response je ve výchozím stavu datum a čas formátován jako yyyy-MM-dd HH:mm v časové zóně uživatele. Přidáním parametru dateFormat=ISO8601 lze ovlivnit výstupní formát, kdy bude hodnota formátována do tvaru 2022-01-01T12:00:00.000+01:00. např. https://ww....company/?dateFormat=ISO8601

Filtrování seznamu

Operátory pracující nad atributy a hodnotami jsou následující:

 • EQ - Test na rovnost hodnot.

 • EQ_OR_NULL - Test na rovnost nebo prázdnou hodnotu.

 • NE - Test na nerovnost hodnot.

 • NE_OR_NULL - Test na nerovnost nebo prázdnou hodnotu.

 • LT - Hodnota v databázi je menší než zadaná.

 • LE - Hodnota v databázi je menší nebo rovna než zadaná.

 • GT - Hodnota v databázi je větší než zadaná.

 • GE - Hodnota v databázi je větší nebo rovna než zadaná.

 • LIKE - Test na hodnotu odpovídající výrazu (např. hodnota filtru ABC% nalezne všechny záznamy, které začínají znaky ABC).

 • LIKE_NOCASE - Obdoba LIKE, ale bez ohledu na malá a velká písmena.

 • IN - Test na rovnost (více) hodnot oddělených čárkou. Správný formát vstupu je např.: 1,2,3,4.

 • NOT_IN - Test na nerovnost (více) hodnot oddělených čárkou. Správný formát vstupu je např.: 1,2,3,4.

 • CUSTOM - Speciální operátor - chování testu je popsáno dále v dokumentaci.

Výchozím operátorem je rovnost EQ. Operátor se zapisuje do hranatých závorek za název atributu. Je tak možné zadat více filtrovacích kritérií nad stejným atributem. https://app..../?validFrom[GT]="2014-06-01"&validTill[LT]="2014-06-10" Častým scénářem je vyfiltrování všech záznamů, které mají daný atribut prázdný nebo naopak neprázdný. Pro tyto účely lze použít hodnotu prázdný řetězec v kombinaci s operátorem EQ nebo NE.

Uspořádání seznamu

Uspořádání seznamu je kontrolováno parametrem sortColumn a sortDirection. U každého API je výčet hodnot, pomocí kterých lze seznam řadit. Parametr sortDirection může nabývat hodnot:

 • ASC - Hodnoty jsou řazeny vzestupně

 • DESC - Hodnoty jsou řazeny sestupně

Stránkování seznamu

Seznam je možné stránkovat nastavením parametrů offset a limit. Offset udává první záznam, který bude zobrazen, limit pak počet záznamů. Maximální velikost stránky je 1 000 položek. Například https://app..../?offset=0&limit=2

Fulltext

Ve většině seznamů je možné využít fulltextové vyhledání podle zadaného textového řetězce. Slouží k tomu parametr fulltext, který se aplikuje např. takto: https://app..../?fulltext=nejakytext

Limity API

Každá API odpověď obsahuje hlavičky, které popisují stav využití API pro danou instanci.

curl -X GET -u 'uzivatel:api-klic' -H 'X-Instance-Name: moje-crm' 'https://app.raynet.cz/api/v2/company/'

HTTP/1.1 200 OK
Status: 200 OK
X-Ratelimit-Limit: 24000
X-Ratelimit-Remaining: 23999
X-Ratelimit-Reset: 1508889600

Význam jednotlivých hlaviček je následující:

Hlavička Význam
X-Ratelimit-Limit Celkový limit pro aktuální časové okno a instanci.
X-Ratelimit-Remaining Zbývající počet požadavků.
X-Ratelimit-Reset Čas, kdy bude vyprší časové okno a limit bude resetován. Hodnota udává unixový čas.

Pokud je limit překročen, je navrácena chybová hláška s HTTP kódem 429 Too Many Requests:

{
 "type": "RequestLimitReached",
 "message": "API request limit reached. See the X-RateLimit-* headers and check out the API documentation for more details."
}

Co když mi limity nestačí

Ve výchozím stavu je přístup limitován na 24 000 požadavků za den (uvažováno od půlnoci do další půlnoci v časové zóně UTC). V případě, že limit pro vaši integraci nestačí, kontaktujte naší zákaznickou podporu na e-mailu podpora@raynet.cz a spolu se určitě dobereme vhodného řešení.

Špatné přihlášení

V případě zaslaní více než 20 požadavků se špatnými přihlašovacími údaji, bude tento přístup na 60 minut zablokován. Toto omezení platí pro konkrétní IP adresu.

Klienti

API pro práci s klienty.

seznam klientů

Získání seznamu klientů. Tento seznam může být filtrován, řazen a stránkován za použítí níže uvedených parametrů.

https://app.raynet.cz/api/v2/company/?offset=0&limit=1&name[LIKE]=RAY%
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
query Parameters
offset
integer <int64>

Zobrazeni zaznamu od zacatku

limit
integer <int64>
Example: limit=100

Maximální počet vrácených klientů je 1000

sortColumn
string
Enum: "id" "rowInfo.createdAt" "rowInfo.updatedAt" "rowInfo.lastModifiedAt" "name" "regNumber"
Example: sortColumn=name
sortDirection
string
Enum: "ASC" "DESC"
Example: sortDirection=ASC
fulltext
string
Example: fulltext=myText

Fulltextové vyhledání v seznamu. Operátor se v tomto případě nepoužívá.

name
string
Example: name=Test s.r.o.

Filtrování klientů podle jména. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE.

lastName
string
Example: lastName=RAY

Filtrování klientů podle příjmení fyzické osoby. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

person
boolean
Example: person=true

Filtrování klientů podle příznaku Jedná se o fyzickou osobu

regNumber
string
Example: regNumber=12345678

Filtrování klientů podle IČ. Lze využít operátoru EQ, NE. Výchozím operátorem je EQ. Například: pro seznam všech klientů se zadaným IČ je nutné zadat regNumber[NE]=null

owner
integer <int64>
Example: owner=1

Filtrování klientů podle vlastníka (Person). Filtruje se podle jednoznačného identifikátoru vlastníka (id)

rating
string

Filtrování klientů podle Ratingu

role
string

Filtrování klientů podle Role

state
string

Filtrování klientů podle Stavu

category
integer <int64>
Example: category=1

Filtrování klientů podle ID kategorie (CompanyCategory). Lze využít operátoru EQ, NE, IN

economyActivity
integer <int64>
Example: economyActivity=1

Filtrování klientů podle ID oboru (EconomyActivity). Lze využít operátoru EQ, NE, IN

companyClassification1
integer <int64>
Example: companyClassification1=1

Filtrování klientů podle ID klasifikace 1 (CompanyClassification1). Lze využít operátoru EQ, NE, IN

companyClassification2
integer <int64>
Example: companyClassification2=1

Filtrování klientů podle ID klasifikace 2 (CompanyClassification2). Lze využít operátoru EQ, NE, IN

companyClassification3
integer <int64>
Example: companyClassification3=1

Filtrování klientů podle ID klasifikace 3 (CompanyClassification3). Lze využít operátoru EQ, NE, IN

primaryAddress-contactInfo.email
string
Example: primaryAddress-contactInfo.email=test@test.cz

Filtrování klientů podle emailu u primární adresy. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

primaryAddress-contactInfo.email2
string
Example: primaryAddress-contactInfo.email2=test@test.cz

Filtrování klientů podle druhého emailu u primární adresy. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

rowInfo.createdAt
string
Example: rowInfo.createdAt=2022-06-01 10:00

Filtrování klientů podle data vytvoření. Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE

rowInfo.updatedAt
string
Example: rowInfo.updatedAt=2022-06-01 10:00

Filtrování klientů podle posledního data upravení. Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE

rowInfo.lastModifiedAt
string
Example: rowInfo.lastModifiedAt=2022-06-01 10:00

Filtrování klientů podle posledního data modifikace (vytvoření nebo upravení). Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE. Vhodné pro periodickou detekci změn.

rowInfo.rowAccess
string
Example: rowInfo.rowAccess=INVALID

Filtrování zneplatněných klientů. Lze využít operátoru EQ, NE, EQ_OR_NULL, NE_OR_NULL

gdprTemplate
string

Filtrování klientů podle právního titulu. Lze použít jen operátor CUSTOM.

withoutGdpr
string

Filtrování klientů, kteří nemají platný právní titul. Lze využít jen operátor CUSTOM. api/v2/company?withoutGdpr[CUSTOM]

view
string
Example: view=rowInfo

Pokud je hodnota rovna rowInfo, jsou vráceny pouze stavové informace o záznamu (data vytvoření, upravení, verze, ...). Vhodné pro periodickou detekci změn.

tags
string
Example: tags=tags

Filtrování podle štítku. Je možné hledat podle více štítků oddělených čárkou. Záznam potom musí alespoň jeden obsahovat (tag1,tag2).

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": "true",
 • "totalCount": 1,
 • "data": [
  ]
}

nový klient

Založení nového klienta s adresami

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
Request Body schema: application/json
name
required
string

[Název]

person
boolean

[Jedná se o fyzickou osobu]

lastName
string

[Příjmení fyzické osoby] - povinný v případě, že je aktivní příznak 'Jedná se o fyzickou osobu'

firstName
string

[Jméno fyzické osoby]

titleBefore
string

[Titul před jménem fyzické osoby]

titleAfter
string

[Titul za jménem fyzické osoby]

salutation
string

[Oslovení]

securityLevel
integer <int64>

[Bezpečnostní úroveň] ID bezpečnostní úrovně. Pokud není vyplněna je nastavena výchozí bezpečnostní skupina.

owner
integer <int64>

[Vlastník] ID kontaktní osoby, která je zároveň uživatelem

rating
required
string
Enum: "A" "B" "C"

[Rating]

state
required
string
Enum: "A_POTENTIAL" "B_ACTUAL" "C_DEFERRED" "D_UNATTRACTIVE"

[Stav]

role
required
string
Enum: "A_SUBSCRIBER" "B_PARTNER" "C_SUPPLIER" "D_RIVAL"

[Vztah]

notice
string

[Poznámka ke klientovi]

category
integer <int64>

[Kategorie] ID záznamu z číselníku CompanyCategory

contactSource
integer <int64>

[Zdroj kontaktu] ID záznamu z číselníku ContactSource

employeesNumber
integer <int64>

[Zaměstnanců] ID záznamu z číselníku EmployeesNumber

legalForm
integer <int64>

[Právní forma] ID záznamu z číselníku LegalForm

paymentTerm
integer <int64>

[Platbní podmínky] ID záznamu z číselníku PaymentTerm

turnover
integer <int64>

[Obrat] ID záznamu z číselníku CompanyTurnover

economyActivity
integer <int64>

[Obor] ID záznamu z číselníku EconomyActivity

companyClassification1
integer <int64>

[Klasifikace 1]ID záznamu z číselníku CompanyClassification1

companyClassification2
integer <int64>

[Klasifikace 2] ID záznamu z číselníku CompanyClassification2

companyClassification3
integer <int64>

[Klasifikace 3] ID záznamu z číselníku CompanyClassification3

regNumber
string

[IČ]

taxNumber
string

[DIČ]

taxNumber2
string

[IČ DPH] Pro slovenské klienty

taxPayer
string
Enum: "YES" "NO"

[Plátce DPH]

bankAccount
string

[Bankovní spojení]

databox
string

[Datová schránka]

court
string

[Spisová značka]

birthday
string <date>

[Narozeniny/Výročí]

Array of objects >= 0 items
object
originLead
integer <int64>

[Lead] ID leadu, ze kterého klient vznikl

tags
Array of strings
object

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "name": "RAYNET s.r.o.",
 • "securityLevel": 1,
 • "owner": 12,
 • "rating": "A",
 • "state": "A_POTENTIAL",
 • "role": "B_PARTNER",
 • "notice": "poznamka",
 • "category": 12,
 • "contactSource": 12,
 • "employeesNumber": 12,
 • "legalForm": 12,
 • "paymentTerm": 12,
 • "turnover": 12,
 • "economyActivity": 12,
 • "companyClassification1": 12,
 • "companyClassification2": 12,
 • "companyClassification3": 12,
 • "regNumber": "12345678",
 • "taxNumber": "CZ12345678",
 • "taxPayer": "YES",
 • "bankAccount": "123123123",
 • "addresses": [
  ],
 • "tags": [
  ],
 • "customFields": {
  }
}

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

detail klienta

Získání detailu klienta. V detailu je uveden klient se všemi evidovanými údaji včetně všech evidovaných adres. Pokud záznam klienta obsahuje volitelná pole, ve výstupu nejsou přítomná pole, která obsahují prázdnou hodnotu (z optimalizačních důvodů).

https://app.raynet.cz/api/v2/company/1/
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": "true",
 • "data": {
  }
}

upravení klienta

Upravení dat klienta

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Request Body schema: application/json
name
string

[Název]

person
boolean

[Jedná se o fyzickou osobu]

lastName
string

[Příjmení fyzické osoby] - povinný v případě, že je aktivní příznak 'Jedná se o fyzickou osobu'

firstName
string

[Jméno fyzické osoby]

titleBefore
string

[Titul před jménem fyzické osoby]

titleAfter
string

[Titul za jménem fyzické osoby]

salutation
string

[Oslovení]

securityLevel
integer <int64>

[Bezpečnostní úroveň] ID bezpečnostní úrovně. Pokud není vyplněna, je nastavena výchozí bezpečnostní skupina.

owner
integer <int64>

[Vlastník] ID kontaktní osoby, která je zároveň uživatelem

rating
string
Enum: "A" "B" "C"

[Rating]

state
string
Enum: "A_POTENTIAL" "B_ACTUAL" "C_DEFERRED" "D_UNATTRACTIVE"

[Stav]

role
string
Enum: "A_SUBSCRIBER" "B_PARTNER" "C_SUPPLIER" "D_RIVAL"

[Vztah]

notice
string

[Poznámka ke klientovi]

category
integer <int64>

[Kategorie] ID záznamu z číselníku CompanyCategory

contactSource
integer <int64>

[Zdroj kontaktu] ID záznamu z číselníku ContactSource

employeesNumber
integer <int64>

[Zaměstnanců] ID záznamu z číselníku EmployeesNumber

legalForm
integer <int64>

[Právní forma] ID záznamu z číselníku LegalForm

paymentTerm
integer <int64>

[Platbní podmínky] ID záznamu z číselníku PaymentTerm

turnover
integer <int64>

[Obrat] ID záznamu z číselníku CompanyTurnover

economyActivity
integer <int64>

[Obor] ID záznamu z číselníku EconomyActivity

companyClassification1
integer <int64>

[Klasifikace 1]ID záznamu z číselníku CompanyClassification1

companyClassification2
integer <int64>

[Klasifikace 2] ID záznamu z číselníku CompanyClassification2

companyClassification3
integer <int64>

[Klasifikace 3] ID záznamu z číselníku CompanyClassification3

regNumber
string

[IČ]

taxNumber
string

[DIČ]

taxNumber2
string

[IČ DPH] Pro slovenské klienty

taxPayer
string
Enum: "YES" "NO"

[Plátce DPH]

bankAccount
string

[Bankovní spojení]

databox
string

[Datová schránka]

court
string

[Spisová značka]

birthday
string <date>

[Narozeniny/Výročí]

object
originLead
integer <int64>

[Lead] ID leadu, ze kterého klient vznikl

object

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "name": "RAYNET s.r.o.",
 • "owner": 12,
 • "rating": "A",
 • "state": "A_POTENTIAL",
 • "role": "B_PARTNER",
 • "notice": "poznamka",
 • "category": 12,
 • "contactSource": 12,
 • "employeesNumber": 12,
 • "legalForm": 12,
 • "paymentTerm": 12,
 • "turnover": 12,
 • "economyActivity": 12,
 • "companyClassification1": 12,
 • "companyClassification2": 12,
 • "companyClassification3": 12,
 • "regNumber": "12345678",
 • "taxNumber": "CZ12345678",
 • "taxPayer": "YES",
 • "bankAccount": "123123123",
 • "customFields": {
  }
}

smazání klienta

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Responses

uzamčení klienta

Uzamčení záznamu klienta pro editaci.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Responses

odemčení klienta

Odemčení záznamu klienta k editaci.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Responses

zneplatnění klienta

Zneplatnění záznamu klienta.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Responses

obnovení platnosti klienta

Obnovení platnosti záznamu klienta.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Responses

GDPR anonymize klienta

U záznamu se provede anonimizace data.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Responses

přidání adresy ke klientovi

Přidání nové adresy ke klientovi s identifikátorem companyId. Adresa je zařazena mezi ostatní adresy (tzn. není primární).

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Request Body schema: application/json
object
object
territory
integer <int64>

[Obchodní teritorium] ID záznamu z číselníku Territory

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "address": {
  },
 • "contactInfo": {
  },
 • "territory": 12
}

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

upravení adresy klienta

U klienta s identifikátorem companyId bude upravena adresa s identifikátorem addressId.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

addressId
required
integer <int64>
Example: 123

ID adresy

Request Body schema: application/json
object
object
territory
integer <int64>

[Obchodní teritorium] ID záznamu z číselníku Territory

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "address": {
  },
 • "contactInfo": {
  },
 • "territory": 12
}

smazání adresy klienta

U klienta s identifikátorem companyId bude smazána adresa s identifikátorem addressId. Nelze smazat primární adresu (tzn. u klienta vždy musí být alespoň jedna adresa).

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

addressId
required
integer <int64>
Example: 123

ID adresy

Responses

nastavení primární adresy

U klienta s identifikátorem companyId bude nastavena nová primární adresa. Adresa, která byla doposud označena jako primární se přesune mezi ostatní adresy.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

addressId
required
integer <int64>
Example: 123

ID adresy

Responses

nastavení kontaktní adresy

U klienta s identifikátorem companyId bude nastavena adresa jako kontaktní. Tato adresa se bude zobrazovat v seznamu klientů a bude jako první v detailu klienta. Adresa, která byla doposud označena jako kontaktní se přesune mezi ostatní adresy.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

addressId
required
integer <int64>
Example: 123

ID adresy

Responses

přidání TAGu ke Klientovi

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Request Body schema: application/json
tag
required
string

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "tag": "muj tag"
}

smazání TAGu z Klienta

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Request Body schema: application/json
tag
required
string

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "tag": "muj tag"
}

Propojení na jiné klienty

Získání vazeb na jiné klienty.

https://app.raynet.cz/api/v2/company/1/relationship/
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "totalCount": 1,
 • "data": [
  ]
}

přidání propojení na klienta

Přidání nové vazby klienta na jiného klienta. Vazba může být tří typů - vazba mateřského klienta na dceřinného ("parent"), dceřinného na mateřského ("slave") nebo volná vazba ("free"). Po přidání nové vazby vznikne mezi oběma klienty zároveň druhá vazba - vazba inverzní (např. pro novou vazbu typu "parent" vznikne zároveň opačná vazba typu "slave").

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

Request Body schema: application/json
companyJoin
required
integer <int64>

[Klient] ID záznamu klienta, ke kterému bude vazba vytvořena

companyJoinType
required
string
Enum: "parent" "slave" "free"

[Typ vztahu] Typ vztahu (parent - vztah mateřského klienta na dceřinného klienta, slave - vztah dceřinné na mateřskou, free - volná vazba)

notice
string

[Poznámka]

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "companyJoin": 5,
 • "companyJoinType": "parent",
 • "notice": "Zařazení v rámci holdingu"
}

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

upravení propojení na jiného klienta

U existujícího propojení je možné měnit už jenom poznámku.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

relationshipId
required
integer <int64>
Example: 123

ID vztahu s jiným klientem

Request Body schema: application/json
notice
string

[Poznámka]

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "notice": "Zařazení v rámci holdingu"
}

smazání propojení na jiného klienta

U zadaného klienta bude smazána vazba na jiného klienta. Pokud k odstraňované vazbě existuje vazba inverzní, bude rovněž smazána.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID klienta

relationshipId
required
integer <int64>
Example: 123

ID vazby s klientem

Responses

Sloučení duplicitního klienta

Při sloučení dojde k převedení všech dat ze zdrojového klienta do cílového klienta s následným smazáním zdrojového klienta. Podrobnosti o slučování najdete v tomto článku.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
companyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID cílového klienta, do tohoto záznamu se budou převádět data

sourceCompanyId
required
integer <int64>
Example: 123

ID zdrojového klienta, který bude sloučen s cílovým klientem a následně smazán

Responses

Kontaktní osoby

API pro práci s kontaktními osobami.

seznam kontaktních osob

https://app.raynet.cz/api/v2/person/?offset=0&limit=1&firstName[LIKE]=Jan%
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
query Parameters
offset
integer <int64>

Zobrazeni zaznamu od zacatku

limit
integer <int64>
Example: limit=100

Maximální počet vrácených kontaktních osob je 1000

sortColumn
string
Enum: "id" "rowInfo.createdAt" "rowInfo.updatedAt" "rowInfo.lastModifiedAt" "firstName" "lastName"
Example: sortColumn=firstName
sortDirection
string
Enum: "ASC" "DESC"
Example: sortDirection=ASC
fulltext
string
Example: fulltext=myText

Fulltextové vyhledání v seznamu. Operátor se v tomto případě nepoužívá.

firstName
string

Filtrování kontaktních osob podle křestního jména. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

lastName
string
Example: lastName=Novak

Filtrování kontaktních osob podle příjmení. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

rowInfo.createdAt
string
Example: rowInfo.createdAt=2022-06-01 10:00

Filtrování kontaktních osob podle data vytvoření. Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE

rowInfo.updatedAt
string
Example: rowInfo.updatedAt=2022-06-01 10:00

Filtrování kontaktních osob podle posledního data upravení. Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE

owner
integer <int64>
Example: owner=1

Filtrování kontaktních osob podle vlastníka (Person). Filtruje se podle jednoznačného identifikátoru vlastníka (id).

primaryRelationship-company-name
string
Example: primaryRelationship-company-name=RAY

Filtrování kontaktních osob podle názvu klienta v primárním vztahu. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

primaryRelationship-company-id
integer <int64>
Example: primaryRelationship-company-id=1

Filtrování kontaktních osob podle ID klienta v primárním vztahu. Lze využít operátoru EQ, NE

personRelationship
integer <int64>

Filtrování kontaktních osob podle ID klienta, která je s osobou v nějakém vztahu (primárním nebo i vedlejším). Lze použít jen operátor CUSTOM.

userAccount-id
integer <int64>
Example: userAccount-id=3

Filtrování kontaktních osob podle ID uživatele. Lze využít operátoru EQ, NE. Jako hodnotu lze zadat i prázdný řetězec, např. pro vyfiltrování kontaktních osob bez uživ. účtu.

contactInfo.email
string
Example: contactInfo.email=test@test.cz

Filtrování kontaktních osob podle primárního emailu. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

contactInfo.email2
string
Example: contactInfo.email2=test@test.cz

Filtrování kontaktních osob podle sekundárního emailu. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

rowInfo.lastModifiedAt
string
Example: rowInfo.lastModifiedAt=2022-06-01 10:00

Filtrování kontaktních osob podle posledního data modifikace (vytvoření nebo upravení). Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE. Vhodné pro periodickou detekci změn.

rowInfo.rowAccess
string
Example: rowInfo.rowAccess=INVALID

Filtrování zneplatněných kontaktních osob. Lze využít operátoru EQ, NE, EQ_OR_NULL, NE_OR_NULL

gdprTemplate
integer

Filtrování kontaktních osob podle právního titulu. Lze použít jen operátor CUSTOM.

withoutGdpr
string

Filtrování kontaktních osob, kteřé nemají platný právní titul. Lze využít jen operátor CUSTOM.

view
string
Example: view=rowInfo

Pokud je hodnota rovna rowInfo, jsou vráceny pouze stavové informace o záznamu (data vytvoření, upravení, verze, ...). Vhodné pro periodickou detekci změn.

tags
string
Example: tags=tags

Filtrování podle štítku. Je možné hledat podle více štítků oddělených čárkou. Záznam potom musí alespoň jeden obsahovat (tag1,tag2).

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": "true",
 • "totalCount": 2,
 • "data": [
  ]
}

založení nové kontaktní osoby

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
Request Body schema: application/json
titleBefore
string

[Titul před]

firstName
string

[Jméno]

lastName
required
string

[Příjmení]

titleAfter
string

[Titul za]

securityLevel
integer <int64>

[Bezpečnostní úroveň] ID bezpečnostní úrovně. Pokud není vyplněna je nastavena výchozí bezpečnostní skupina.

owner
integer <int64>

[Vlastník] ID kontaktní osoby, která je zároveň uživatelem

category
integer <int64>

[Kategorie] ID záznamu z číselníku PersonCategory

personClassification1
integer <int64>

[Klasifikace 1] ID záznamu z číselníku PersonClassification1

personClassification2
integer <int64>

[Klasifikace 2] ID záznamu z číselníku PersonClassification2

personClassification3
integer <int64>

[Klasifikace 3] ID záznamu z číselníku PersonClassification3

salutation
string

[Oslovení]

birthday
string

[Narozeniny]

language
integer <int64>

[Jazyk] ID záznamu z číselníku Language

maritalStatus
integer <int64>

[Rodinný stav] ID záznamu z číselníku MaritalStatus

gender
string
Enum: "MALE" "FEMALE"

[Pohlaví]

object
object
object
notice
string

[Poznámka k osobě]

object
tags
Array of strings
keyman
boolean

[Klíčová osoba]

originLead
integer <int64>

[Lead] ID leadu, ze kterého kontaktní osoba vznikla

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "titleBefore": "Ing.",
 • "firstName": "Marie",
 • "lastName": "Vyležíková",
 • "titleAfter": "Phd.",
 • "owner": 1,
 • "category": 96,
 • "personClassification1": 97,
 • "personClassification2": 98,
 • "personClassification3": 99,
 • "salutation": "pani",
 • "birthday": "2022-06-10",
 • "language": 70,
 • "maritalStatus": 78,
 • "gender": "FEMALE",
 • "contactInfo": {
  },
 • "privateAddress": {
  },
 • "notice": "poznamka",
 • "relationship": {
  },
 • "tags": [
  ],
 • "keyman": false
}

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

detail kontaktní osoby

Získání detailu kontaktní osoby. V detailu kontaktní osoby je uvedena kontaktní osoba se všemi evidovanými údaji včetně všech evidovaných vztahů k jednotlivým klientům. Pokud záznam kontaktní osoby obsahuje volitelná pole, ve výstupu nejsou přítomná pole, která obsahují prázdnou hodnotu (z optimalizačních důvodů).

https://app.raynet.cz/api/v2/person/3/
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": "true",
 • "data": {
  }
}

upravení kontaktní osoby

Upravení dat kontaktní osoby

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

Request Body schema: application/json
titleBefore
string

[Titul před]

firstName
string

[Jméno]

lastName
string

[Příjmení]

titleAfter
string

[Titul za]

securityLevel
integer <int64>

[Bezpečnostní úroveň] ID bezpečnostní úrovně. Pokud není vyplněna je nastavena výchozí bezpečnostní skupina.

owner
integer <int64>

[Vlastník] ID kontaktní osoby, která je zároveň uživatelem

category
integer <int64>

[Kategorie] ID záznamu z číselníku PersonCategory

personClassification1
integer <int64>

[Klasifikace 1] ID záznamu z číselníku PersonClassification1

personClassification2
integer <int64>

[Klasifikace 2] ID záznamu z číselníku PersonClassification2

personClassification3
integer <int64>

[Klasifikace 3] ID záznamu z číselníku PersonClassification3

salutation
string

[Oslovení]

birthday
string

[Narozeniny]

language
integer <int64>

[Jazyk] ID záznamu z číselníku Language

maritalStatus
integer <int64>

[Rodinný stav] ID záznamu z číselníku MaritalStatus

gender
string
Enum: "MALE" "FEMALE"

[Pohlaví]

object
object
object
notice
string

[Poznámka k osobě]

object
keyman
boolean

[Klíčová osoba]

originLead
integer <int64>

[Lead] ID leadu, ze kterého kontaktní osoba vznikla

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "titleBefore": "Ing.",
 • "firstName": "Marie",
 • "lastName": "Vyležíková",
 • "titleAfter": "Phd.",
 • "owner": 1,
 • "category": 96,
 • "personClassification1": 97,
 • "personClassification2": 98,
 • "personClassification3": 99,
 • "salutation": "pani",
 • "birthday": "2022-06-10",
 • "language": 70,
 • "maritalStatus": 78,
 • "gender": "FEMALE",
 • "contactInfo": {
  },
 • "socialNetworkContact": {
  },
 • "privateAddress": {
  },
 • "notice": "poznamka",
 • "customFields": {
  },
 • "keyman": false
}

smazání kontaktní osoby

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

Responses

uzamčení kontaktní osoby

Uzamčení záznamu kontaktní osoby pro editaci.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

Responses

odemčení kontaktní osoby

Odemčení záznamu kontaktní osoby k editaci.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

Responses

zneplatnění kontaktní osoby

Zneplatnění záznamu kontaktní osoby.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

Responses

obnovení platnosti kontaktní osoby

Obnovení platnosti záznamu kontaktní osoby.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

Responses

GDPR anonymize kontaktní osoby

U záznamu se provede anonimizace data.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

Responses

přidání vztahu

Přidání nového vztahu kontaktní osoby s identifikátorem personId ke klientovi. Vztah bude zařazen mezi vedlejší vztahy.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

Request Body schema: application/json
company
required
integer <int64>

[Klient] ID záznamu klienta

companyAddress
integer <int64>

[Adresa] ID záznamu adresy z klienta CompanyAddress

notice
string

[Poznámka]

type
required
string

[Pozice]

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "company": 1,
 • "companyAddress": 1,
 • "notice": "Podpora pro zákazníky",
 • "type": "podpora"
}

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

upravení vztahu

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

relationshipId
required
integer <int64>
Example: 123

ID vztahu s klientem

Request Body schema: application/json
company
required
integer <int64>

[Klient] ID záznamu klienta

companyAddress
integer <int64>

[Adresa] ID záznamu adresy z klienta CompanyAddress

notice
string

[Poznámka]

type
required
string

[Pozice]

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "company": 1,
 • "companyAddress": 1,
 • "notice": "Podpora pro zákazníky",
 • "type": "podpora"
}

smazání vztahu

U kontaktní osoby s identifikátorem personId bude smazán vztah ke klientovi s identifikátorem relationshipId.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

relationshipId
required
integer <int64>
Example: 123

ID vztahu s klientem

Responses

nastavení primárního vztahu s klientem

U kontaktní osoby s identifikátorem personId bude nastavena nový primární vztah s identifikátorem relationshipId. Tento klient se bude zobrazovat u kontaktní osoby jako hlavní (první). Vztah, který byl doposud jako primární, bude zařazen mezi vedlejší vztahy.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

relationshipId
required
integer <int64>
Example: 123

ID vztahu s klientem

Responses

přidání TAGu ke kontaktní osobě

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

Request Body schema: application/json
tag
required
string

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "tag": "muj tag"
}

smazání TAGu z kontaktní osoby

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID kontaktní osoby

Request Body schema: application/json
tag
required
string

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "tag": "muj tag"
}

Sloučení duplicitní kontaktní osoby

Při sloučení dojde k převedení všech dat ze zdrojové kontaktní osoby do cílové kontaktní osoby s následným smazáním zdrojové kontaktní osoby. Podrobnosti o slučování najdete v tomto článku.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
personId
required
integer <int64>
Example: 123

ID cílové kontaktní osoby, do tohoto záznamu se budou převádět data

sourcePersonId
required
integer <int64>
Example: 123

ID zdrojové kontaktní osoby, která bude sloučena s cílovou kontaktní osobou a následně smazána

Responses

Leady

API pro práci s leady.

seznam leadů

Získání seznamu leadů. Tento seznam může být filtrován, řazen a stránkován za použítí níže uvedených parametrů.

https://app.raynet.cz/api/v2/lead/?offset=0&limit=1&companyName[LIKE]=RAY%
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
query Parameters
offset
integer <int64>

Zobrazeni zaznamu od zacatku

limit
integer <int64>
Example: limit=100

Maximální počet vrácených leadů je 1000

sortColumn
string
Enum: "id" "rowInfo.createdAt" "rowInfo.updatedAt" "rowInfo.lastModifiedAt" "code" "leadDate" "priority" "companyName" "lastName"
Example: sortColumn=code
sortDirection
string
Enum: "ASC" "DESC"
Example: sortDirection=ASC
fulltext
string
Example: fulltext=myText

Fulltextové vyhledání v seznamu. Operátor se v tomto případě nepoužívá.

code
string
Example: code=L-16-1111

Filtrování leadů podle kódu. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

companyName
string
Example: companyName=RAY

Filtrování leadů podle jména klienta. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

lastName
string
Example: lastName=Novak

Filtrování leadů podle příjmení. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

contactInfo.email
string
Example: contactInfo.email=novak@raynet.cz

Filtrování leadů podle emailu. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

contactInfo.email2
string
Example: contactInfo.email2=novak@raynet.cz

Filtrování leadů podle druhého emailu. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

regNumber
string
Example: regNumber=1234567

Filtrování leadů podle IČ. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

owner
integer <int64>
Example: owner=1

Filtrování leadů podle vlastníka (Person). Filtruje se podle jednoznačného identifikátoru vlastníka (id)

leadDate
string
Example: leadDate=2022-06-01

Filtrování leadů podle přijato. Lze využít operátoru EQ, NE, GT, GE, LT, LE

status
string
Enum: "B_ACTIVE" "G_STORNO" "D_DONE"
Example: status=D_DONE

Filtrování OP podle skupiny stavu. Lze využít operátoru EQ, NE.

 • B_ACTIVE otevřené leady,
 • G_STORNO stornované leady,
 • D_DONE převedené leady
leadPhase
integer <int64>
Example: leadPhase=21

Filtrování leadů podle stavu (LeadPhase). Lze využít operátoru EQ, NE, IN, NOT_IN

rowInfo.createdAt
string
Example: rowInfo.createdAt=2022-06-01 10:00

Filtrování leadů podle data vytvoření. Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE

rowInfo.updatedAt
string
Example: rowInfo.updatedAt=2022-06-01 10:00

Filtrování leadů podle posledního data upravení. Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE

rowInfo.lastModifiedAt
string
Example: rowInfo.lastModifiedAt=2022-06-01 10:00

Filtrování leadů podle posledního data modifikace (vytvoření nebo upravení). Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE. Vhodné pro periodickou detekci změn.

gdprTemplate
integer <int64>

Filtrování leadů podle právního titulu. Lze použít jen operátor CUSTOM.

withoutGdpr
integer <int64>

Filtrování leadů, kteří nemají platný právní titul. Lze využít jen operátor CUSTOM.

view
string
Example: view=rowInfo

Pokud je hodnota rovna rowInfo, jsou vráceny pouze stavové informace o záznamu (data vytvoření, upravení, verze, ...). Vhodné pro periodickou detekci změn.

tags
string
Example: tags=tags

Filtrování podle štítku. Je možné hledat podle více štítků oddělených čárkou. Záznam potom musí alespoň jeden obsahovat (tag1,tag2).

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "totalCount": 165,
 • "data": [
  ]
}

nový lead

Založení nového leadu. S volitelnou možností zaslat notifikaci o vytvoření leadu na vybrané emailové adresy (vhodné pro webové formuláře).

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
Request Body schema: application/json
topic
required
string

[Předmět]

priority
required
string
Enum: "MINOR" "DEFAULT" "CRITICAL"

[Priorita]

companyName
string

[Název společnosti]

regNumber
string

[IČ]

firstName
string

[Jméno]

lastName
string

[Příjmení]

titleBefore
string

[Titul před]

titleAfter
string

[Titul za]

securityLevel
integer <int64>

[Bezpečnostní úroveň] ID bezpečnostní úrovně. Pokud není vyplněna je nastavena výchozí bezpečnostní skupina.

owner
integer <int64>

[Vlastník] ID kontaktní osoby, která je zároveň uživatelem

contactSource
integer <int64>

[Zdroj] ID záznamu z číselníku ContactSource

category
integer <int64>

[Kategorie] ID záznamu z číselníku LeadCategory

notice
string

[Poznámka k leadu]

leadPhase
integer <int64>

[Stav leadu] ID záznamu z číselníku LeadPhase

tags
string

[Seznam štítků oddělených čárkou]

territory
integer <int64>

[Teritorium] ID záznamu z číselníku Territory

leadPerson
boolean

[Jedná se o fyzickou osobu]

object
object
object
object
notificationMessage
string

[Text notifikace]

notificationEmailAddresses
Array of strings

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "topic": "Objednávka",
 • "priority": "DEFAULT",
 • "companyName": "Neteče a nepoteče s.r.o",
 • "firstName": "Jan",
 • "lastName": "Kapka",
 • "owner": 1,
 • "notice": "Importováno xxxxz webu",
 • "category": 91,
 • "contactSource": 61,
 • "regNumber": "regNumber",
 • "leadPhase": 122,
 • "contactInfo": {
  },
 • "address": {
  },
 • "socialNetworkContact": {
  },
 • "customFields": {
  },
 • "tags": "aaa,bbb",
 • "notificationMessage": "Poptávka z webového formuláře",
 • "notificationEmailAddresses": [
  ]
}

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

detail leadu

Získání detailu leadu. Pokud záznam leadu obsahuje volitelná pole, ve výstupu nejsou přítomná pole, která obsahují prázdnou hodnotu (z optimalizačních důvodů).

https://app.raynet.cz/api/v2/lead/3/
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
leadId
required
integer <int64>
Example: 123

ID lead

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": "true",
 • "data": {
  }
}

upravení leadu

Upravení dat leadu

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
leadId
required
integer <int64>
Example: 123

ID leadu

Request Body schema: application/json
topic
string

[Předmět]

priority
string
Enum: "MINOR" "DEFAULT" "CRITICAL"

[Priorita]

leadPhase
integer <int64>

[Stav leadu] ID záznamu z číselníku LeadPhase

companyName
string

[Název společnosti]

regNumber
string

[IČ]

firstName
string

[Jméno]

lastName
string

[Příjmení]

titleBefore
string

[Titul před]

titleAfter
string

[Titul za]

securityLevel
integer <int64>

[Bezpečnostní úroveň] ID bezpečnostní úrovně. Pokud není vyplněna je nastavena výchozí bezpečnostní skupina.

owner
integer <int64>

[Vlastník] ID kontaktní osoby, která je zároveň uživatelem

contactSource
integer <int64>

[Zdroj] ID záznamu z číselníku ContactSource

category
integer <int64>

[Kategorie] ID záznamu z číselníku LeadCategory

notice
string

[Poznámka k leadu]

tags
string

[Seznam štítků oddělených čárkou]

territory
integer <int64>

[Teritorium] ID záznamu z číselníku Territory

leadPerson
boolean

[Jedná se o fyzickou osobu]

object
object
object
object

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "topic": "Objednávka",
 • "priority": "DEFAULT",
 • "companyName": "Neteče a nepoteče s.r.o",
 • "firstName": "Jan",
 • "lastName": "Kapka",
 • "owner": 1,
 • "leadPhase": 105,
 • "notice": "Importováno xxxxz webu",
 • "category": 91,
 • "contactSource": 61,
 • "regNumber": "regNumber",
 • "contactInfo": {
  },
 • "address": {
  },
 • "socialNetworkContact": {
  },
 • "customFields": {
  },
 • "tags": "aaa,bbb"
}

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true
}

smazání leadu

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
leadId
required
integer <int64>
Example: 123

ID lead

Responses

uzamčení leadu

Uzamčení záznamu leadu pro editaci.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
leadId
required
integer <int64>
Example: 123

ID leadu

Responses

odemčení leadu

Odemčení záznamu leadu k editaci.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
leadId
required
integer <int64>
Example: 123

ID leadu

Responses

GDPR anonymize leadu

U záznamu se provede anonimizace data.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
leadId
required
integer <int64>
Example: 123

ID leadu

Responses

Sloučení duplicitního leadu

Při sloučení dojde k převedení všech dat ze zdrojového leadu do cílového leadu s následným smazáním zdrojového leadu. Podrobnosti o slučování najdete v tomto článku.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
leadId
required
integer <int64>
Example: 123

ID cílového leadu, do tohoto záznamu se budou převádět data

sourceLeadId
required
integer <int64>
Example: 123

ID zdrojového leadu, který bude sloučen s cílovým leadem a následně smazán

Responses

Obchodní případy

API pro práci s obchodními případy (dále jen "OP").

seznam OP

Získání seznamu obchodních případů. Tento seznam může být filtrován, řazen a stránkován za použítí níže uvedených parametrů.

https://app.raynet.cz/api/v2/businessCase/?offset=0&limit=1&name[LIKE]=RAY%
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
query Parameters
offset
integer <int64>

Zobrazeni zaznamu od zacatku

limit
integer <int64>
Example: limit=100

Maximální počet vrácených záznamů je 1000

sortColumn
string
Enum: "id" "rowInfo.createdAt" "rowInfo.updatedAt" "rowInfo.lastModifiedAt" "code" "name" "validFrom" "validTill" "scheduledEnd"
Example: sortColumn=name
sortDirection
string
Enum: "ASC" "DESC"
Example: sortDirection=ASC
fulltext
string
Example: fulltext=myText

Fulltextové vyhledání v seznamu. Operátor se v tomto případě nepoužívá.

code
string
Example: code=OP-15-001

Filtrování OP podle kódu. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

name
string
Example: name=RAY

Filtrování OP podle jména. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

company
integer <int64>
Example: company=1

Filtrování OP podle klienta. Filtruje se podle jednoznačného identifikátoru klienta (id)

project
integer <int64>
Example: project=1

Filtrování OP podle projektu. Filtruje se podle jednoznačného identifikátoru projektu (id)

category
integer <int64>
Example: category=1

Filtrování OP podle kategorie (BusinessCaseCategory). Filtruje se podle jednoznačného identifikátoru kategorie (id)

owner
integer <int64>
Example: owner=1

Filtrování OP podle vlastníka (Person). Filtruje se podle jednoznačného identifikátoru vlastníka (id)

validFrom
string
Example: validFrom=2022-06-01

Filtrování OP podle data otevření. Lze využít operátoru EQ, NE, GT, GE, LT, LE

validTill
string
Example: validTill=2022-06-01

Filtrování OP podle data uzavření. Lze využít operátoru EQ, NE, GT, GE, LT, LE

scheduledEnd
string
Example: scheduledEnd=2022-06-01

Filtrování OP podle data odhad uzavření. Lze využít operátoru EQ, NE, GT, GE, LT, LE

status
string
Enum: "B_ACTIVE" "E_WIN" "F_LOST" "G_STORNO"
Example: status=E_WIN

Filtrování OP podle skupiny stavu. Lze využít operátoru EQ, NE.

 • B_ACTIVE otevřené OP,
 • E_WIN vyhrané OP,
 • F_LOST prohrané OP,
 • G_STORNO stornované OP
businessCasePhase
integer <int64>
Example: businessCasePhase=21

Filtrování OP podle stavu (BusinessCasePhase). Lze využít operátoru EQ, NE, IN, NOT_IN

businessCaseType
integer <int64>
Example: businessCaseType=21

Filtrování OP podle typu obchodního případu (BusinessCaseType). Lze využít operátoru EQ, NE, IN, NOT_IN

containsProduct
integer <int64>
Example: containsProduct=21

Filtrování OP podle produktu. Pokud OP obsahuje zvolený produkt, bude zobrazen. Je nutné použít operátor CUSTOM

productCategory
integer <int64>
Example: productCategory=21

Filtrování OP podle kategorie produktu. Pokud OP obsahuje produkt ve vybrané kategorii, bude zobrazen. Je nutné použít operátor CUSTOM a použít více hodnot productCategory[CUSTOM]=1,2,3

productLine
integer <int64>
Example: productLine=21

Filtrování OP podle produktové řady produktu. Pokud OP obsahuje produkt ve vybrané produktové řadě, bude zobrazen. Je nutné použít operátor CUSTOM a použít více hodnot productLine[CUSTOM]=1,2,3

rowInfo.createdAt
string
Example: rowInfo.createdAt=2022-06-01 10:00

Filtrování OP podle data vytvoření. Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE

rowInfo.updatedAt
string
Example: rowInfo.updatedAt=2022-06-01 10:00

Filtrování OP podle posledního data upravení. Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE

rowInfo.lastModifiedAt
string
Example: rowInfo.lastModifiedAt=2022-06-01 10:00

Filtrování OP podle posledního data modifikace (vytvoření nebo upravení). Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE. Vhodné pro periodickou detekci změn.

rowInfo.rowAccess
string
Example: rowInfo.rowAccess=INVALID

Filtrování zneplatněných OP. Lze využít operátoru EQ, NE, EQ_OR_NULL, NE_OR_NULL

view
string
Example: view=rowInfo

Pokud je hodnota rovna rowInfo, jsou vráceny pouze stavové informace o záznamu (data vytvoření, upravení, verze, ...). Vhodné pro periodickou detekci změn.

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": "true",
 • "totalCount": 1,
 • "data": [
  ]
}

nový OP

Založení nového obchodního případu.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
Request Body schema: application/json
name
required
string

[Předmět]

securityLevel
integer <int64>

[Bezpečnostní úroveň] ID bezpečnostní úrovně. Pokud není vyplněna, je nastavena výchozí bezpečnostní skupina.

owner
integer <int64>

[Vlastník] ID kontaktní osoby, která je zároveň uživatelem

company
required
integer <int64>

[Klient] ID klienta, pro kterého je obchodní případ vytvářen

person
integer <int64>

[Kontaktní osoba] ID kontaktní osoby zodpovědné za OP na straně klienta

project
integer <int64>

[Projekt] ID projektu na který má být OP připojen

totalAmount
number

[Konečná cena] konečná cena OP

estimatedValue
number

[Předpokládané náklady] předpokládané náklady na OP

probability
integer <int32>

[Pravděpodobnost] pravděpodobnost na úspěch OP

validFrom
string <date>

[Otevřeno od] datum otevřeno od

description
string

[Poznámka]

currency
integer <int64>

[Měna] ID záznamu z číselníku Currency

exchangeRate
number

[Kurz] kurz pro přepočet na výchozí měnu CRM

category
integer <int64>

[Kategorie] ID záznamu z číselníku BusinessCaseCategory

source
integer <int64>

[Zdroj kontaktu] ID záznamu z číselníku ContactSource

businessCaseClassification1
integer <int64>

[Klasifikace 1] ID záznamu z číselníku BusinessCaseClassification1

businessCaseClassification2
integer <int64>

[Klasifikace 2] ID záznamu z číselníku BusinessCaseClassification2

businessCaseClassification3
integer <int64>

[Klasifikace 3] ID záznamu z číselníku BusinessCaseClassification3

businessCasePhase
integer <int64>

[Stav] ID záznamu z BusinessCasePhase. Pokud nebude vyplněno, založí se OP do prvního stavu.

originalLead
integer <int64>

[Lead] ID leadu, ze kterého obchodní případ vznikl

tags
Array of strings
object

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "name": "test",
 • "company": 1,
 • "owner": 3,
 • "totalAmount": 123.5,
 • "estimatedValue": 11,
 • "probability": 80,
 • "validFrom": "2022-11-08",
 • "description": "test",
 • "businessCaseClassification1": 93,
 • "currency": 17,
 • "exchangeRate": 20,
 • "businessCasePhase": 3
}

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

nový OP s produkty

Založení nového obchodního případu i s položkami (najednou). Položky se do vstupu zadávají jako kolekce v atributu "items". Každá položka z kolekce je pak v systému vytvořena dvojím způsobem: bez napojení na produkt (nekategorizovaný produkt), nebo s napojením na vybraný produkt. Pokud položka obsahuje atribut "product" (ID produktu) nebo "productCode" (kód produktu), systém produkt dohledá a na položku napojí. Pokud takový produkt nelze dohledat, pokusí se jej nově založit. Množinu produktů pro dohledání je možné omezit na nějaký konkrétní ceník, a to tím, že se přidá navíc atribtut "priceList" (ID vybraného ceníku). Pro nekategorizovaný produkt se žádný z výše uvedených parametrů nezadává, ale je potřeba vložit alespoň název produktu ("name").

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
Request Body schema: application/json
name
required
string

[Předmět]

securityLevel
integer <int64>

[Bezpečnostní úroveň] ID bezpečnostní úrovně. Pokud není vyplněna, je nastavena výchozí bezpečnostní skupina.

owner
integer <int64>

[Vlastník] ID kontaktní osoby, která je zároveň uživatelem

company
required
integer <int64>

[Klient] ID klienta, pro kterého je obchodní případ vytvářen

person
integer <int64>

[Kontaktní osoba] ID kontaktní osoby zodpovědné za OP na straně klienta

totalAmount
number

[Konečná cena] konečná cena OP

estimatedValue
number

[Předpokládané náklady] předpokládané náklady na OP

probability
integer <int32>

[Pravděpodobnost] pravděpodobnost na úspěch OP

validFrom
string <date>

[Otevřeno od] datum otevřeno od

description
string

[Poznámka]

currency
integer <int64>

[Měna] ID záznamu z číselníku Currency

exchangeRate
number

[Kurz] kurz pro přepočet na výchozí měnu CRM

category
integer <int64>

[Kategorie] ID záznamu z číselníku BusinessCaseCategory

source
integer <int64>

[Zdroj kontaktu] ID záznamu z číselníku ContactSource

businessCaseClassification1
integer <int64>

[Klasifikace 1] ID záznamu z číselníku BusinessCaseClassification1

businessCaseClassification2
integer <int64>

[Klasifikace 2] ID záznamu z číselníku BusinessCaseClassification2

businessCaseClassification3
integer <int64>

[Klasifikace 3] ID záznamu z číselníku BusinessCaseClassification3

businessCasePhase
integer <int64>

[Stav] ID záznamu z BusinessCasePhase. Pokud nebude vyplněno, založí se OP do prvního stavu.

tags
Array of strings
object
Array of objects non-empty

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "name": "Obchodní případ s položkami",
 • "company": 2,
 • "owner": 3,
 • "totalAmount": 123.5,
 • "estimatedValue": 11,
 • "probability": 80,
 • "validFrom": "2022-11-04",
 • "description": "Popis",
 • "currency": 19,
 • "items": [
  ]
}

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

detail OP

Získání detailu obchodního případu. Pokud záznam obch. případu obsahuje volitelná pole, ve výstupu nejsou přítomná pole, která obsahují prázdnou hodnotu (z optimalizačních důvodů).

https://app.raynet.cz/api/v2/businessCase/1/
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obchodního případu

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": "true",
 • "data": {
  }
}

upravení OP

Upravení dat obchodního případu

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obchodniho pripadu

Request Body schema: application/json
name
string

[Předmět]

businessCasePhase
integer <int64>

[Stav] ID záznamu z číselníku BusinessCasePhase

securityLevel
integer <int64>

[Bezpečnostní úroveň] ID bezpečnostní úrovně. Pokud není vyplněna, je nastavena výchozí bezpečnostní skupina.

owner
integer <int64>

[Vlastník] ID kontaktní osoby, která je zároveň uživatelem

company
integer <int64>

[Klient] ID klienta, pro kterého je obchodní případ vytvářen

person
integer <int64>

[Kontaktní osoba] ID kontaktní osoby zodpovědné za OP na straně klienta

project
integer <int64>

[Projekt] ID projektu na který má být OP připojen

totalAmount
number

[Konečná cena] konečná cena OP

estimatedValue
number

[Předpokládané náklady] předpokládané náklady na OP

probability
integer <int32>

[Pravděpodobnost] pravděpodobnost na úspěch OP

validFrom
string <date>

[Otevřeno od] datum otevřeno od

validTill
string <date>

[Uzavřeno] datum uzavření OP

description
string

[Poznámka]

currency
integer <int64>

[Měna] ID z áznamu z číselníku Currency

exchangeRate
number

[Kurz] kurz pro přepočet na výchozí měnu CRM

category
integer <int64>

[Kategorie] ID záznamu z číselníku BusinessCaseCategory

source
integer <int64>

[Zdroj kontaktu] ID záznamu z číselníku ContactSource

businessCaseClassification1
integer <int64>

[Klasifikace 1] ID záznamu z číselníku BusinessCaseClassification1

businessCaseClassification2
integer <int64>

[Klasifikace 2] ID záznamu z číselníku BusinessCaseClassification2

businessCaseClassification3
integer <int64>

[Klasifikace 3] ID záznamu z číselníku BusinessCaseClassification3

originalLead
integer <int64>

[Lead] ID leadu, ze kterého obchodní případ vznikl

tags
Array of strings
object
Array of objects non-empty

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "name": "test",
 • "company": 1,
 • "owner": 3,
 • "totalAmount": 123.5,
 • "estimatedValue": 11,
 • "probability": 80,
 • "validFrom": "2022-11-08",
 • "validTill": "2022-11-10",
 • "description": "test",
 • "businessCaseClassification1": 93,
 • "currency": 17,
 • "exchangeRate": 20,
 • "customFields": {
  }
}

smazání OP

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obchodní případy

Responses

uzamčení OP

Uzamčení záznamu OP pro editaci.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obch. případu

Responses

odemčení OP

Odemčení záznamu OP k editaci.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obch. případu

Responses

zneplatnění OP

Zneplatnění záznamu OP.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obch. případu

Responses

obnovení platnosti OP

Obnovení platnosti záznamu OP.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obch. případu

Responses

export OP do PDF

Export obchodního případu do PDF. Konkrétně dojde k vytvoření dočasného souboru v CRM uložišti. K obsahu tohoto souboru je pak možné přistoupit prostřednictvím API /exportBody (Více v sekci: Soubory / Stažení těla exportu).

https://app.raynet.cz/api/v2/businessCase/3/pdfExport
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obch. případu

query Parameters
locale
string
Example: locale=en

Jazyk exportovaného obch. případu

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "uuid": "6775ac8cebd548e9b94a8ec99c30bab7",
 • "fileName": "OP-17-001.pdf",
 • "contentType": "application/octet-stream",
 • "accessToken": "d9b38352c39f4ca2b7d367cffe089d20",
 • "instanceName": "mojecrm"
}

přidání položek OP

Přidání položek na OP. Položku je možno vytvořit dvojím způsobem: bez napojení na produkt (nekategorizovaný produkt) nebo položku s napojením na vybraný produkt. Pokud chci vytvořit napojenou položku, zadám do těla requestu parametr "product" (ID produktu) nebo "productCode" (kód produktu). Systém poté na zakladě zadané hodnoty produkt dohledá a na položku napojí. Pokud chci množinu produktů (pro dohledání) omezit pouze na nějaký konkrétní ceník, musím navíc zadat parametr "priceList" (ID vybraného ceníku). Pro nekategorizovaný produkt se žádný z výše uvedených parametrů nezadává, ale je potřeba vložit alespoň název produktu ("name").

https://app.raynet.cz/api/v2/businessCase/1/item/
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obchodního případu

Request Body schema: application/json
productCode
string

[Kód produktu] Na základě zadaného kódu se dohledá produkt. Položka OP se pak vytvoří s tímto produktem.

product
integer <int64>

[ID produktu] Na základě zadaného ID se dohledá produkt. Položka OP se pak vytvoří s tímto produktem.

priceList
integer <int64>

[ID ceníku] Vyhledávání produktu výše uvedenými kritérii bude omezeno pouze na zadaný ceník. Pokud není zadáno, vyhledává se ve výchozích (ne-ceníkových) produktech.

name
required
string

[Název] Povinná hodnota pouze pro nekategorizovaný produkt

price
number

[Prodejní cena]

taxRate
number

[Daň]

count
number

[Množství]

discountPercent
number

[Sleva]

cost
number

[Náklady] Náklad za kus

unit
string

[Jednotka]

description
string

[Poznámka]

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "productCode": "A001",
 • "name": "Produkt",
 • "priceList": 2,
 • "count": 2,
 • "price": 123,
 • "taxRate": 21,
 • "discountPercent": 10.5,
 • "cost": 10,
 • "description": "poznamka k produktu"
}

upravení položky OP

Upravení položky na OP

https://app.raynet.cz/api/v2/businessCase/1/item/2/
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obchodní případy

businessCaseItemId
required
integer <int64>
Example: 123

ID položky obchodního případu

Request Body schema: application/json
name
string

[Název]

price
number

[Prodejní cena]

taxRate
number

[Daň]

count
number

[Množství]

discountPercent
number

[Sleva]

cost
number

[Náklady] Náklad za kus

unit
string

[Jednotka]

description
string

[Poznámka]

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "name": "produkt 1",
 • "price": 123,
 • "taxRate": 21,
 • "count": 2,
 • "discountPercent": 10.5,
 • "cost": 10,
 • "unit": "ks",
 • "description": "poznamka k produktu"
}

smazání položky OP

Smazání položky na OP

https://app.raynet.cz/api/v2/businessCase/1/item/2/
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obchodní případy

businessCaseItemId
required
integer <int64>
Example: 123

ID položky obchodního případu

Responses

seznam participantů OP

Získání seznamu participantů obchodního případu. Tento seznam může být filtrován, řazen a stránkován za použítí níže uvedených parametrů.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obchodního případu

query Parameters
offset
integer <int64>

Zobrazeni zaznamu od zacatku

limit
integer <int64>
Example: limit=100

Maximální počet vrácených záznamů je 1000

sortColumn
string
Enum: "id" "company.id" "company.name" "person.id" "person.lastName" "businessCase.id" "businessCase.code" "note"
Example: sortColumn=id
sortDirection
string
Enum: "ASC" "DESC"
Example: sortDirection=ASC
note
string
Example: note=Pozor

Filtrování participantů OP podle poznámky. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

company
integer <int64>
Example: company=3

Filtrování participantů OP podle jednoznačného identifikátoru klienta (id). Lze využít operátoru EQ, NE, GT, GE, LT, LE

company-name
required
string

Filtrování participantů OP podle názvu klienta. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

person
integer <int64>
Example: person=3

Filtrování participantů OP podle jednoznačného identifikátoru kontaktní osoby (id). Lze využít operátoru EQ, NE, GT, GE, LT, LE

rowInfo.createdAt
string
Example: rowInfo.createdAt=2022-06-01 10:00

Filtrování participantů OP podle data vytvoření participanta. Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE

rowInfo.updatedAt
string
Example: rowInfo.updatedAt=2022-06-01 10:00

Filtrování participantů OP podle posledního data upravení participanta. Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE

rowInfo.lastModifiedAt
string
Example: rowInfo.lastModifiedAt=2022-06-01 10:00

Filtrování OP podle posledního data modifikace (vytvoření nebo upravení). Lze využít operátoru GT, GE, LT, LE. Vhodné pro periodickou detekci změn.

view
string
Example: view=rowInfo

Pokud je hodnota rovna rowInfo, jsou vráceny pouze stavové informace o záznamu (data vytvoření, upravení, verze, ...). Vhodné pro periodickou detekci změn.

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "totalCount": 1,
 • "data": [
  ]
}

nový participant obchodního případu

Přidání nového participanta k obchodnímu případu s identifikátorem businessCaseId. Je možné přidat buď klienta nebo kontaktní osobu. V rámci volání API musí být obsažena právě jedna reference na klienta nebo kontaktní osobu.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obchodního případu

Request Body schema: application/json
company
integer <int64>

[Klient] ID záznamu klienta

person
integer <int64>

[Kontaktní osoba] ID záznamu kontaktní osoby

category
integer <int64>

[Kategorie participace] ID kategorie participace

note
string

[Poznámka]

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "company": 1,
 • "category": 123,
 • "note": "Poznámka k participantovi"
}

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

smazání participanta z obchodního případu

U obchodního případu s identifikátorem businessCaseId bude smazán participant s identifikátorem participantId.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obchodního případu

participantId
required
integer <int64>
Example: 321

ID participanta

Responses

changelog změn stavů OP

Výpis historie změn stavů obchodního případu.

Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
path Parameters
businessCaseId
required
integer <int64>
Example: 123

ID obch. případu

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "totalCount": 1,
 • "data": [
  ]
}

Nabídky

API pro práci s nabídkami.

seznam nabídek

Získání seznamu nabídek. Tento seznam může být filtrován, řazen a stránkován za použítí níže uvedených parametrů.

https://app.raynet.cz/api/v2/offer/?offset=0&limit=1&name[LIKE]=RAY%
Authorizations:
(basicAuthinstanceName)
query Parameters
offset
integer <int64>

Zobrazeni zaznamu od zacatku

limit
integer <int64>
Example: limit=100

Maximální počet vrácených záznamů je 1000

sortColumn
string
Enum: "id" "rowInfo.createdAt" "rowInfo.updatedAt" "rowInfo.lastModifiedAt" "code" "name"
Example: sortColumn=name
sortDirection
string
Enum: "ASC" "DESC"
Example: sortDirection=ASC
fulltext
string
Example: fulltext=myText

Fulltextové vyhledání v seznamu. Operátor se v tomto případě nepoužívá.

code
string
Example: code=NAB-15-001

Filtrování nabídek podle kódu. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

name
string
Example: name=RAY

Filtrování nabídek podle jména. Lze využít operátoru EQ, NE, LIKE, LIKE_NOCASE

company
integer <int64>
Example: company=1

Filtrování nabídek podle klienta. Filtruje se podle jednoznačného identifikátoru klienta (id)

person
integer <int64>
Example: person=1

Filtrování nabídek podle kontaktní osoby. Filtruje se podle jednoznačného identifikátoru kontaktní osoby (id)

businessCase
integer <int64>
Example: businessCase=1

Filtrování nabídek podle obchodního případu nabídky. Filtruje se podle jednoznačného identifikátoru OP (id)

owner
integer <int64>
Example: owner=1

Filtrování nabídek podle vlastníka (Person). Filtruje se podle jednoznačného identifikátoru vlastníka (id)

expirationDate
string
Example: expirationDate=2022-06-01

Filtrování nabídek podle data vypršení nabídky. Lze využít operátoru EQ, NE, GT, GE, LT, LE

validFrom
string
Example: validFrom=2022-06-01

Filtrování nabídek podle data otevření. Lze využít operátoru EQ, NE, GT, GE, LT, LE

validTill
string
Example: validTill=2022-06-01

Filtrování nabídek podle data otevření. Lze využít operátoru EQ, NE, GT, GE, LT, LE

status
string
Enum: "B_ACTIVE" "E_WIN" "F_LOST" "G_STORNO"
Example: status=E_WIN

Filtrování nabídek podle skupiny stavu. Lze využít operátoru EQ, NE.

 • B_ACTIVE otevřené nabídky,
 • E_WIN vyhrané nabídky,
 • F_LOST prohrané nabídky,
 • G_STORNO stornované nabídky
offerStatus
integer <int64>
Example: offerStatus=21

Filtrování nabídek podle stavu (OfferStatus). Lze využít operátoru EQ, NE, IN, NOT_IN

containsProduct
integer <int64>
Example: containsProduct=21

Filtrování nabídek podle produktu. Pokud záznam obsahuje zvolený produkt, bude zobrazen. Je nutné použít operátor CUSTOM

productCategory
integer <int64>
Example: productCategory=21

Filtrování nabídek podle kategorie produktu. Pokud záznam obsahuje produkt ve vybrané kategorii, bude zobrazen. Je nutné použít operátor CUSTOM a lze použít více hodnot productCategory[CUSTOM]=1,2,3

productLine
integer